Verš na dnešní den

“V tom se projevila Boží láska k nám, že svého Syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život.” — 1 John 4:9 . Powered by BibleGateway.com.

Štítky

Posts Tagged ‘text’

 

Remembrance (Communion Song)

 

Oh, how could it be

That my God would welcome me

Into this mystery?

Say, „take this bread, take this wine“

Now the simple made divine

For any to receive

 

By Your mercy we come to Your table

By Your grace You are making us faithful

 

Lord, we remember You

And remembrance leads us to worship

And as we worship You

Our worship leads to communion

We respond to Your invitation

We remember You

 

See His body, His blood

Know that He has overcome

Every trial that we will face

None too lost to be saved

None too broken or ashamed

All are welcome in this place

 

By Your mercy we come to Your table

By Your grace You are making us faithful

 

Lord, we remember You

And remembrance leads us to worship

And as we worship You

Our worship leads to communion

We respond to Your invitation

We remember You

 

Dying, You destroyed our death

Rising, You restored our life

Lord Jesus, come in glory

Lord Jesus, come in glory

 

Dying, You destroyed our death

Rising, You restored our life

Lord Jesus, come in glory

Lord Jesus, come in glory

Lord Jesus, come in glory

Jesus come

 

By Your mercy we come to Your table

By Your grace You are making us faithful

 

Lord, we remember You

And remembrance leads us to worship

And as we worship You

Our worship leads to communion

We respond to Your invitation

We respond to Your invitation

We remember You

We remember You

We remember You

We remember You

 

Památka (píseň přijímání)

 

Jak by se to mohlo stát,

že by mě můj Bůh uvedl

do této záhady?

Říká „přijmi tento chléb, přijmi toto víno.“

Z prostého je nyní Božské,

každý si může vzít.

 

Tvojí milostí přicházíme k Tvému stolu.

Svojí milostí nás děláš věrnými.

 

Pane, my si Tě připomínáme

a ta vzpomínka nás vede k uctívání.

A když Tě uctíváme,

naše chvály vedou k přijímání.

Odpovídáme na Tvé pozvání,

připomínáme si Tě.

 

Vidět Jeho tělo, Jeho krev…

Vědět, že překonal

každou zkoušku, které kdy budeme čelit.

Nikdo není příliš ztracený, aby nemohl být zachráněn.

Nikdo není příliš zlomený nebo zahanbený,

na tomto místě jsou všichni vítáni.

 

Tvojí milostí přicházíme k Tvému stolu.

Svojí milostí nás děláš věrnými.

 

Pane, my si Tě připomínáme

a ta vzpomínka nás vede k uctívání.

A když Tě uctíváme,

naše chvály vedou k přijímání.

Odpovídáme na Tvé pozvání,

připomínáme si Tě.

 

Když jsi umíral, zničil jsi naši smrt.

Když jsi vstal, obnovil jsi náš život.

Pane Ježíši, přijď ve slávě.

Pane Ježíši, přijď ve slávě.

 

Když jsi umíral, zničil jsi naši smrt.

Když jsi vstal, obnovil jsi náš život.

Pane Ježíši, přijď ve slávě.

Pane Ježíši, přijď ve slávě.

Pane Ježíši, přijď ve slávě.

Ježíši, přijď.

 

Z Tvojí milosti přicházíme k Tvému stolu.

Ze své milosti nás děláš věrnými.

 

Pane, my si Tě připomínáme

a ta vzpomínka nás vede k uctívání.

A když Tě uctíváme,

naše chvály vedou k přijímání.

Odpovídáme na Tvé pozvání,

připomínáme si Tě.

Připomínáme si Tě.

Připomínáme si Tě.

Připomínáme si Tě.

 

Wonderful merciful Savior

 

Wonderful merciful Savior

Precious Redeemer and Friend

Who would have thought that a Lamb could

Rescue the souls of men

Oh You rescue the souls of men

 

Counselor, Comforter, Keeper

Spirit we long to embrace

You offer hope when our hearts have

Hopelessly lost our way

Oh we’ve hopelessly lost the Way

 

You are the One that we praise

You are the One we adore

You give the healing and grace our

Hearts always hunger for

Oh our hearts always hunger for

 

Almighty, Infinite Father

Faithfully loving Your own

Here in our weakness You find us

Falling before Your throne

Oh we’re falling before Your throne

 

You are the One that we praise

You are the One we adore

You give the healing and grace our

Hearts always hunger for

Oh our hearts always hunger for

 

You are the One that we praise

You are the One we adore

You give the healing and grace our

Hearts always hunger for

Oh our hearts always hunger for

 

 

Úžasný, milosrdný Spasitel

 

Úžasný, milosrdný Spasiteli,

drahocenný Vykupiteli a Příteli,

kdo by si pomyslel, že Beránek by mohl

zachránit lidské duše.

Ty zachraňuješ lidské duše.

 

Rádce, Utěšiteli, Strážce,

Duchu, my toužíme po přijetí.

Ty nabízíš naději, když naše srdce

beznadějně ztratila svou cestu.

Beznadějně jsme ztratili Cestu.

 

Ty jsi Ten, koho velebíme,

Ty jsi Ten, koho chválíme,

Ty dáváš uzdravení a milost,

po kterých naše srdce vždycky hladověla.

Naše srdce po nich vždycky hladověla.

 

Všemocný, Nekonečný Otče,

věrně miluješ ty, kteří jsou Tvoji.

Ve své slabosti se tu teď

skláníme před Tvým trůnem.

Skláníme se před Tvým trůnem.

 

Ty jsi Ten, koho velebíme,

Ty jsi Ten, koho chválíme,

Ty dáváš uzdravení a milost,

po kterých naše srdce vždycky hladověla.

Naše srdce po nich vždycky hladověla.

 

Ty jsi Ten, koho velebíme,

Ty jsi Ten, koho chválíme,

Ty dáváš uzdravení a milost,

po kterých naše srdce vždycky hladověla.

Naše srdce po nich vždycky hladověla.

 

In Christ alone

 

In Christ alone my hope is found

He is my light, my strength, my song

This cornerstone, this solid ground

Firm through the fiercest drought and storm

What heights of love, what depths of peace

When fears are stilled, when strivings cease

My comforter, my all in all

Here, in the love of Christ, I stand

 

In Christ alone, who took on flesh

Fullness of God in helpless babe

This gift of love and righteousness

Scorned by the ones he came to save

‚Til on that cross as Jesus died

The wrath of God was satisfied

For every sin on him was laid

Here, in the death of Christ, I live

 

There in the ground, his body lay

Light of the world by darkness slain

Then bursting forth in glorious day

Up from the grave he rose again

And as he stands in victory

Sin’s curse has lost its grip on me

For I am his and he is mine

Bought with the precious blood of Christ

 

No guilt in life, no fear in death

This is the power of Christ in me

From life’s first cry to final breath

Jesus commands my destiny

No power of hell, no scheme of man

Can ever pluck me from his hand

‚Til he returns or calls me home

Here, in the power of Christ, I’ll stand.

 

 

Jen v Kristu

 

Jen v Kristu se nachází moje naděje,

On je mé světlo, moje síla, má píseň.

Ten úhelný kámen, ta pevná půda,

pevná i v nejkrutějším suchu a bouři.

Jaké jsou to výšky lásky, jaké hloubky pokoje,

když utichnou obavy, když trápení skončí.

Můj Utěšitel, moje Všechno.

Stojím tu díky Kristově lásce.

 

Jen v Kristu, který na sebe vzal tělesnou podobu,

je plnost Boží v bezmocném děťátku.

Tento dar lásky a spravedlnosti

byl opovrhován těmi, které přišel spasit.

Až na kříži, na kterém Ježíš umíral,

byl uhašen Boží hněv

za každý hřích, který byl na Něj vložen.

Žiji zde díky Kristově smrti.

 

Tam v zemi leží Jeho tělo,

Světlo světa zabito temnotou…

Pak vytrysklo ve slavný den,

On znovu vstal z hrobu.

A protože zvítězil,

kletba hříchu už mě nesvírá,

protože já jsem Jeho a On je můj,

jsem koupen vzácnou Kristovou krví.

 

Žádná vina v životě, ani strach ve smrti,

to je Kristova moc ve mně.

Od prvního zaplakání v životě až do posledního výdechu

Ježíš řídí můj úděl.

Žádná pekelná síla ani lidské plány

mě nikdy nebudou moct vyrvat z Jeho ruky.

Dokud se nevrátí nebo mě nezavolá Domů,

budu tu stát v Kristově síle.

 

Chris Tomlin – Whom shall I fear (God of Angel Armies) (text a překlad)

Whom shall I fear

(God of Angel Armies)

You hear me when I call

You are my morning song

Though darkness fills the night

It cannot hide the light

 

Whom shall I fear

 

You crush the enemy

Underneath my feet

You are my Sword and Shield

Though troubles linger still

 

Whom shall I fear

 

I know Who goes before me

I know Who stands behind

The God of angel armies

Is always by my side

The One who reigns forever

He is a Friend of mine

The God of angel armies

Is always by my side

 

My strength is in Your name

For You alone can save

You will deliver me

Yours is the victory

 

Whom shall I fear

Whom shall I fear

 

I know Who goes before me

I know Who stands behind

The God of angel armies

Is always by my side

The One who reigns forever

He is a Friend of mine

The God of angel armies

Is always by my side

 

And nothing formed against me shall stand

You hold the whole world in Your hands

I’m holding on to Your promises

You are faithful

You are faithful

 

And nothing formed against me shall stand

You hold the whole world in Your hands

I’m holding on to Your promises

You are faithful

You are faithful

You are faithful

 

I know Who goes before me

I know Who stands behind

The God of angel armies

Is always by my side

The One who reigns forever

He is a Friend of mine

The God of angel armies

Is always by my side

 

I know Who goes before me

I know Who stands behind

The God of angel armies

Is always on my side

The One who reigns forever

He is a Friend of mine

The God of angel armies

Is always by my side

 

The God of angel armies is always by my side

Koho bych se bál

(Bůh s andělskými vojsky)

Slyšíš mě, když volám,

Ty jsi má ranní píseň.

I když je noc plná temnoty,

nemůže zakrýt světlo.

 

Koho bych se bál?

 

Drtíš nepřítele

pod mýma nohama.

Ty jsi můj meč a štít,

i když problémy stále trvají.

 

Koho bych se bál?

 

Já vím, Kdo jde přede mnou,

vím, Kdo stojí za mnou.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

Ten, který vládne navěky,

On je můj kamarád.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

 

Má síla je ve Tvém jménu,

protože Ty jediný můžeš zachránit.

Vysvobodíš mě,

Tvoje je vítězství.

 

Koho bych se bál?

Koho bych se bál?

 

Já vím, Kdo jde přede mnou,

vím, Kdo stojí za mnou.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

Ten, který vládne navěky,

On je můj kamarád.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

 

A nic, co se proti mně postaví, nevydrží.

Ty máš celý svět ve svých rukou.

Držím se Tvých slibů.

Ty jsi věrný.

Ty jsi věrný.

 

A nic, co se proti mně postaví, nevydrží.

Ty máš celý svět ve svých rukou.

Držím se Tvých slibů.

Ty jsi věrný.

Ty jsi věrný.

Ty jsi věrný.

 

Já vím, Kdo jde přede mnou,

vím, Kdo stojí za mnou.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

Ten, který vládne navěky,

On je můj kamarád.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

 

Já vím, Kdo jde přede mnou,

vím, Kdo stojí za mnou.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

Ten, který vládne navěky,

On je můj kamarád.

Bůh s andělskými vojsky

je vždycky po mém boku.

 

Bůh s andělskými vojsky je vždycky po mém boku.

Mohlo by vás zajímat

Kalendář příspěvků

Únor 2024
Po Út St Čt So Ne
« Dub    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829